Winkelwagen

Naam Product Prijs Hoeveelheid Korting Totaal
 
Subtotaal
Verzendkosten worden pas berekend als het verzendadres bekend is
 
Totaal:
€ 0,00
Opmerkingen en speciale verzoeken
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Ammashop.nl, gevestigd te Zeist, Driebergseweg 16A, 3708 JB, hierna te noemen Ammashop.

Deze versie geld voor zowel de internet shop, www.Ammashop.nl alsmede de winkel gevestigd op bovenstaand adres. 

Versie geldig vanaf 13 juni 2018

 

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Ammashop. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Ammashop

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Ammashop behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Ammashop erkend.

1.4 Ammashop garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Ammashop bestellingen tenminste binnen 10 werkdagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 10 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van Ammashop, behoudens tegenbewijs, is voldaan zodra de door Ammashop geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de importeur tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 6% en 21% BTW.

 

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Ammashop heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na aflevering schriftelijk of per email melding te maken bij Ammashop. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Ammashop er zorg voor dat binnen 20 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

·         goederen waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft

·         goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben

·         voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen

·         audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken

 

5. Privacy en de AVG

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Ammashop, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Ammashop. Ammashop houdt zich vanaf 25 mei 2018 aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden..

5.2 Ammashop maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

5.3 De gegevens slaan we beveiligd op.

5.4 Mail wordt alleen verzonden als u hier toestemming voor geeft en uitschrijven is altijd mogelijk.

5.5 Als u vindt dat de gegevens die wij van uw hebben opgeslagen niet correct zijn, mag u ons schriftelijk vragen om de gegevens aan te passen.

5.6 U kunt ons vragen om uw persoonsgegevens te wissen.

5.7 U kunt uw toestemming tot onze verwerking van uw persoonsgegevens intrekken.

5.8 U krijgt bericht van ons als er iets mis is gegaan met uw persoonsgegevens.

5.9 Uw gegevens bewaren wij niet langer dan nodig is

5.10  Ammashop respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens

5.11 De gegevens die wij van u hebben ontvangen. Zoals uw N.A.W. gegevens, bankrekeningnummer en e-mail, gebruiken wij alleen voor het correct leveren van de gekochte producten en of diensten.

 

6. Aanbiedingen

6.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Ammashop zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 10 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Ammashop slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

6.4 Aanbiedingen van Ammashop gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

6.5 Ammashop kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

7. Overeenkomst

7.1 Een overeenkomst tussen Ammashop en een klant komt tot stand nadat een bestelling opdracht door Ammashop op haalbaarheid is beoordeeld.

7.2 Ammashop behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten welke via de webshop zijn geplaatst alleen te accepteren na vooruitbetaling.

 

8. Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Ammashop gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

9. Overmacht

9.1 Ammashop is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Ammashop alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

9.3 Ammashop behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ammashop gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

9.4 Indien Ammashop bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

10. Aansprakelijkheid

10.1 Ammashop is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

11. Eigendomsvoorbehoud

11.1 Eigendom van alle door Ammashop  aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Ammashop zolang de afnemer de vorderingen van Ammashop uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan.

11.2 De door Ammashop geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

11.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

11.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijke toestemming aan Ammashop of een door Ammashop aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Ammashop haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

11.5      Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Ammashop zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

11.6      De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Ammashop.

 

12. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

12.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Ammashop en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeist kennis, tenzij Ammashop er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.